כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

דיני הפצה - הפצה בלעדית - דין ופסיקה

ד"ר פ' נרקיס
תאריך הוצאה מרץ 2022
מחיר הספר
99.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

  

חוזה הפצה, מעצם טיבו, מועלים בו באורח מפורט תנאי ההתקשרות העסקית בין היצרן למפיץ. חוזה כזה בצורתו הקלאסית ובצורתו הרצויה - יכיל מן הסתם הוראה בדבר מוצרי ההפצה, תחומי ההפצה - אם מדובר בהפצה בלעדית, תקופת החוזה, גובה העמלות, נוהלי תשלום, שירותים שהיצרן מספק, סעיפי הפרה, איסור תחרות ועוד.

 

ואולם, לא תמיד הקפידו הצדדים, כפי שנראה בחיבור זה, על פירוט כל התנאים בהסכם. הדבר הביא לריבוי סכסוכים משפטיים בהם הפליגו הצדדים בהבאת ראיות על סיכומים והסכמות מעבר להסכם או על התנהלות עסקית הלכה למעשה החורגת או סותרת את הוראות ההסכם הכתוב.

 

על-כן מצא המחבר חובה לעצמו לייחד ספר ספציפי המתאר את מכלול הזכויות הקשורות בדיני ההפצה כמו גם הסברים תוך שילוב העיסוק בבעיות שהתעוררו בפסיקת בתי-המשפט בבירור מהות הזכויות השונות והסברן.

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

חוזה הפצה - יצירתו, חוזה הפצה בכתב, חוזה הפצה בעל-פה, תחום טריטוריאלי של מפיץ, חוזה להפצה בלעדית, קנייניותה של זכות להפצה בלעדית, תניות בהסכם בדבר קנייניות הזכות והשפעתן על הסיווג, זכות "מעין קניינית", זכות הקניין במוניטין של המוצר, הפסקת חוזה הפצה בלעדית, חוזה ללא הגבלת זמן, חוזה ובו מועד לסיום התקשרות, הודעה על סיום יחסי ההפצה, עבירותה של זכות הפצה בלעדית, מעמדו של המפיץ, "עובד" או "עצמאי", מעמדו של סוכן מול מעמדו של מפיץ, עילות תביעה - דיני חוזים - הפרה ותרופות, אכיפת חוזה הפצה, חוזה הפצה אינו בר-אכיפה, ביטולו של חוזה ההפצה, דרך הביטול, חוסר תום-לב בביטול עסקה, השבה, ביטולו של חוזה ההפצה בלתי-מוגבל בזמן, ביטולו של הסכם הפצה מוגבל בזמן, חוזה ללא הגבלת זמן כאשר נרכשת זכות ההפצה כנגד תשלום תמורה, ביטולו של זכיון תיווך, פיצויים, אובדן הכנסה עקב אי-מתן הודעה סבירה, פיצויי בשווי של קו חלוקה, אי-מתן הודעה בזמן סביר, אובדן רווחים - טענה בדבר הקטנת הנזק, הוכחת נוהג לתשלום פיצויים בשל הפסקת הסכם סוכנות, מעשי מרמה, עילת תביעה בגין הפקעת מוניטין, הגדרת מוניטין, קנייניות המוניטין, יצרן בעל זכות הקניין במוניטין של המוצר ולא המפיץ, עילת תביעה בעילת "עשיית עושר ולא במשפט", מהות העילה, יחסי מפיץ-יצרן, האם זכאי המפיץ הבלעדי למנוע יבוא מתחרה של המוצר, נשוא זכות ההפצה הבלעדית?, עילות בנזיקין {גרם הפרת חוזה}, עילות בנזיקין {גניבת-עין}, גניבת-עין - יסודות העוולה, עילות בנזיקין {גזל}, מתן חשבונות - עריכת חקירה או חשבון - גילוי מסמכים, הגבלת עיסוק - הגבלים עסקיים, הגבלת עיסוק - יחסי מפיץ-יצרן, צו מניעה זמני וקבוע, התנאים למתן סעד זמני, צווי מניעה וחוזי הפצה בלעדית, סדרי דין וראיות, המצאת כתבי בית-דין, סמכות מקומית ועניינים - העברת דיון, תניית שיפוט ייחודי, הוכחת דין זר, בוררות ועוד.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ