כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

איריס מרקוס, עו"ד
תאריך הוצאה ינואר 2024
מחיר הספר
99.00 ₪

 

לתוכן העניינים של הספר - לחץ/י כאן

 

להשארת פרטים - לחץ/י כאן

 

במסגרת חיבור זה, מובאים הסברים (טקסט בוק) וניתוח פסיקת בתי-המשפט תוך התייחסות לסעיפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. ספר זה הינו חובה בכל משרד העוסק בענייני משפחה.

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

ייפוי-כוח מתמשך; מינוי מיופה כוח; מי רשאי להתמנות למיופה כוח; מיופי כוח במשותף; סמכות מיופה כוח; דרכי פעולתו של מיופה כוח; הגנת צד שלישי; שכר מיופה כוח והוצאותיו; אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך; חתימה על ייפוי-כוח מתמשך; ייפוי-כוח רפואי; דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של מיופה הכוח; הפקדת ייפוי-כוח מתמשך; מה הדין כאשר ההורים לא הגיעו להסכמה באיזה גן ילמד הקטין; הצעת חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין ומטרתה; הזכות מכוח חוק הכתובת; האם קיימת חובה למסור כל מידע להורה שאינו המשמורן; הקשר בין הקטין לבין הורי הוריו; האם קיימת זכות לאחיו של ההורה הנפטר לקשר עם אחיינו; אימתי השארת שיקול הדעת לקטין גורמת לאחרון נזקים; היחס בין הוראות סעיף 33 לבין הוראת סעיף 68 לחוק; מינוי אפוטרופוס למטרת ניהול נכסי החסוי; שמיעת החסוי על-ידי בית-המשפט בבואו של האחרון למנות אפוטרופוס; הסמכות להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ מכוח סעיף 15 לחוק הכשרות ושיקוליו של בית-המשפט בבואו להיעתר לבקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ; מעשה חטיפה - האם מהווה הפרת הוראת סעיף 17 לחוק הכשרות; כשרות לזכויות ולחובות; כשרות לפעולות משפטיות; קטינות ובגירות; פעולות של קטין; ביטול פעילות של קטין; סייג לביטול פעולות; פעולות בטלות; פעולות טעונות אישור בית המשפט; הכרזת פסלות; פעולות של פסול-דין; ביטול ההכרזה; חישוב גיל; חזקת תאריך הלידה; שמירת דינים; המרת דתו של קטין; מעמד ההורים; תפקידי ההורים; חובת ציות הקטין; קנה מידה לחובת ההורים; שיתוף בין ההורים {תיקון תשע"ב}; הכרעת בית המשפט; פעולות טעונות אישור בית המשפט; הגנת צד שלישי; אחריות ההורים; הכנסות הקטין ונכסיו; הסכם בין הורים החיים בנפרד; קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים; הורה שאינו מסוגל למלא חובתו; שלילת האפוטרופסות או הגבלתה; אפוטרופוס בנוסף על הורה; זכותם של הורים שכולים {תיקון תשע"ב}; בקשה בעניין קשר בין קטין ובין הורי הוריו {תיקון תשע"ב}; הורה שאפוטרופסותו הוגבלה; נכסים שאינם בהנהלת ההורים; אימתי יתמנה אפוטרופוס; מי יכול להיות אפוטרופוס; עדיפות בבחירת האפוטרופוס; שמיעת החסוי על ידי בית המשפט; הסכמת האפוטרופוס; תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול-דין; תפקידיו של אפוטרופוס אחר; פטור ממזונות; קנה מידה לאפוטרופסות; הקשר עם החסוי; ציות להוראות האפוטרופוס; הוראות בית-המשפט; מינוי אפוטרופסים אחדים; דין אפוטרופסים משותפים; סמכויות האפוטרופוס ואישור בית-המשפט; פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים; הגנת צד שלישי; השקעות; פרטה; הוראות בנוגע לשומה; חשבונות דו"ח ומתן ידיעות; בדיקת דו"חות; הוצאות האפוטרופוס; שכר האפוטרופוס; אחריות האפוטרופוס; ערובה; מימוש הערובה; התפטרות האפוטרופוס; פיטורי האפוטרופוס;  פקיעת האפוטרופוס; סיום תפקידו של האפוטרופוס; הוראת צוואה של הורה החסוי או בן-זוגו; האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס; אפוטרופוס שהיה פגם במינויו; אפוטרופוס למעשה; ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה; סמכות כללית לאמצעי שמירה; מעמד היועץ המשפטי לממשלה; מעמדו של פקיד סעד; מעמדם של קרובים; שינוי החלטות ועוד.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ