מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

ספרים
או
וגם
או
נקה שדות
מורה דרך לניהול עזבון  והתמודדות צדדים מעורבים מול מנהל העזבון

מורה דרך לניהול עזבון והתמודדות צדדים מעורבים מול מנהל העזבון

שלומי נרקיס, עו"ד
תאריך הוצאה ספטמבר 2023
"מורה הדרך" הוקם מתוך צורך חיוני לתת מענה לשאלות בתחום דיני הירושה והעזבון הקשורים לניהול עזבון וכיוצא בזה.
הוסף לסל
מחיר הספר
99.00 ₪
לרכישת מנוי
רשימת הפרקים
2
הצג בדף:
פרקים
1. הדין ודברי ההסבר לתיקון תשפ"ג בעבר, סעיף 84 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "84. פרטת עזבון (תיקון התשמ"ה)  (א) בהקדם האפשרי ולא יאוחר משישים יום לאחר מינוי יגיש מנהל העזבון לאפוטרופוס הכללי פרטה של נכסי העזבון ושל חובותיו ויאמת בתצהיר שלפי מיטב ידיעתו הפרטה שלמה.  (ב) הוגשה...
סעיף 85 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "85. שומה (תיקונים: התשמ"ה, התשפ"ג) בית-המשפט רשאי להורות: (1) שמנהל העזבון יגיש ליורשים, במועד שקבע, שומת נכסי העזבון ערוכה לתאריך שקבע בית-המשפט; (2) שהשומה האמורה תיערך על-ידי שמאי או על-ידי אדם אחר שקבע בית-המשפט." בית-המשפט רשאי להורות שמנהל העזבון...
כספי העזבון שאינם דרושים לצרכי הנהלתו השוטפים, חייב מנהל העזבון להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת הקרן והבטחת פירות; שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים להשקעת כספי עזבון, שיהיו חובה על מנהל עזבון {ראה סעיף 85א לחוק הירושה, התשכ"ה-1965; ייקרא להלן: "חוק הירושה"}. ...
1. הדין בעבר, סעיף 86 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "86. חשבונות, דו"ח ומתן ידיעות (תיקון התשמ"ה) מנהל עזבון חייב, בכל ענייני העזבון, לנהל חשבונות, להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון כפי שיורה ולפחות אחת לשנה ובפקיעת משרתו, ולמסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו." כיום, לאחר תיקון...
בעבר, סעיף 87 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "87. בדיקת דו"חות (תיקון התשמ"ה) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בדבר אופן בדיקת הפרטה והדו"חות בידי האפוטרופוס הכללי ורשאי הוא לקבוע סוגי דו"חות שהאפוטרופוס הכללי יהיה פטור מבדיקתם, בתנאים שייקבעו." כיום, לאחר...
סעיף 88 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "88. אחריות מנהל עזבון אחראי לנזק שנגרם עקב הפרת חובתו כמנהל עזבון; בית-המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, עם פעל בתום-לב ונתכוון למילוי תפקידיו; מנהל עזבון אינו נושא באחריות אם פעל בתום-לב לפי הוראות...
1. הדין סעיף 89 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "89. ערובה (א) בית-המשפט, רשאי, לפני מינויו של מנהל עזבון או אחרי-כן, לדרוש שמנהל העזבון ישעבד נכסים או ייתן ערובה אחרת להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו, ורשאי בית-המשפט, בכל עת, לדרוש ערובה נוספת או לשחרר ערובה...
1. הדין סעיף 91 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "91. שכר (תיקון התשנ"ח) בית-המשפט רשאי לפסוק למנהל עזבון שכר לפי כללים שקבע שר המשפטים בתקנות." תקנות 45א עד 45ז לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998 קובעות כדלקמן: "45א. בקשה לפסיקת שכר-טרחה ואישור...
סעיף 92 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "92. פקיעת המשרה (א) מנהל עזבון רשאי, על-ידי הודעה בכתב לבית-המשפט, להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית-המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור. (ב) בית-המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיזמת עצמו,...
סעיף 93 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "93. מנהלים אחדים (תיקון התשנ"ח) מינה בית-המשפט או הרשם לענייני ירושה שני מנהלי עזבון או יותר, יחולו ההוראות הבאות, זולת אם הורה בית-המשפט אחרת: (1) מנהלי העזבון חייבים לפעול תוך הסכמה; בעניין שדעותיהם חלוקות, יפעלו כפי...
2

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן