מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

פסקי דין
או
וגם
או
נקה שדות

האם המקרה דנן מצדיק מחיקת כתב טענות לאורן של תקסד"א החדשות?

תאריך פרסום 16.04.21
תא"מ 35194-09-19 (שלום) זויה שבתייב נ' רגב אסוד
יישוב
   עכו
רשמת בכירה
   עינת דינרמן

הנתבע קיבל אינספור הזדמנויות להסיר מחדלו באי-המצאת הסרטונים לעיונה של התובעת ולא עשה וזאת ללא כל צידוק סביר ולמעשה ללא צידוק ככלל. כתב ההגנה נמחק. 

החלטה

השאלה הניצבת בפני בית המשפט בתיק דנן היא מה דינו של נתבע אשר מתעלם מהחלטות שיפוטיות בעניינו ואינו מאפשר לתובעת עיון במסמכים אשר צוינו על ידו בגילוי המסמכים מטעמו? והאם מדובר במקרה מיוחד המצדיק מחיקת כתב טענותיו לאורן של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות?

רקע:

1. בפני בקשה למתן החלטה בבקשות התובעת למחיקת כתב ההגנה של הנתבע וחיובו בהוצאות בשל התנהלותו בתיק זה.

2. עסקינן בתביעה כספית בסדר דין מהיר על סך של 30,342 ₪ אשר הגישה התובעת, קשישה בת 81, כנגד הנתבע לפיצוי בגין הפרת חוזה שכירות של חנות ברחוב הרצל 18 בעכו.

(להלן :"המושכר") ; וכן לפיצוי נזקיה הנטענים בגין הרס מוחלט של המושכר בידי הנתבע.

3. הנתבע טען, מנגד, בכתב הגנתו כי דין התביעה נגדו להידחות ו/או להימחק על הסף מחמת העדר עילה ו/או העדר יריבות שכן לשיטתו התביעה הוגשה נגדו לאחר חודשים רבים שעזב את המושכר ולאחר שזה הושכר לצד ג' במשך תקופה ארוכה.

ההליכים בתיק:

4. בתאריך 5.8.2020 התקיימה ישיבה מקדמית בתיק, במסגרתה ביקשה התובעת כי הנתבע יאפשר לה עיון במסמכים הנזכרים בסעיף 4 (ד) לגילוי המסמכים מטעמו; וניתנה החלטה בדבר השלמת הליכי גילוי ועיון בתיק אשר נקבע כי ייעשו בתוך 30 יום באופן הדדי וכן נקבע כי תצהירי העדות הראשית יוגשו המודעים הנקובים לאחר השלמת הליכי הגילוי.

5. בתאריך 8.9.20 הודיעה התובעת כי הנתבע טרם המציא לעיונה את המסמכים הדרושים (אשר הינם תמונות וסרטונים) וזאת חרף החלטת בית המשפט מיום 5.8.20 ולאחר שהמועד שהיה על הנתבע לעשות כן חלף.

6. בתאריך 14.10.20 ניתנה החלטת בית המשפט במסגרתה הורה לנתבע לאפשר לתובעת עיון במסמכים הנזכרים בגילוי המסמכים בתוך 3 ימים, אחרת יישקל חיובו בהוצאות.

7. הנתבע לא עשה כן ובתאריך 21.10.20 הגישה הנתבעת בקשה למחיקת כתב הגנה, במסגרתה התריעה בין היתר כי בשל מחדלי הנתבע, עלול להיווצר מצב שבו ישיבת ההוכחות שהייתה קבועה לתאריך 28.12.20 תידחה, שכן ללא השלמת הליכי הגילוי והעיון לא ניתן להתקדם בהגשת תצהירי עדות ראשית בתיק ושמיעת העדים.

8. בתאריך 10.11.20 הוגשה ע"י ב"כ הנתבע הודעה ולפיה נעדר ממשרדו ממושכות וכי "הטיפול בדרישות המקדמיות"- כך כלשונו, ייעשה עד לא יאוחר מיום 12.11.20.

9. בתאריך 15.11.20 הגיש ב"כ הנתבע הודעה ולפיה נטען כי מילא אחר הדרישות המקדמיות והמציא לתובעת את המסמכים הדרושים וביקש למחוק את הבקשה למחיקת כתב הגנה.

10. התובעת הגישה בתאריך 27.11.20 הודעה ובה טענה כי ב"כ הנתבע שלח אליה דואר אלקטרוני ואליו צירף לדבריו את הסרטונים, אולם אלה אינם ניתנים לפתיחה והיא שבה ודרשה המצאתם לעיונה.

11. בין לבין, הגישו ב"כ הצדדים בקשה מוסכמת לדחיית דיון ההוכחות עקב מחלתו של ב"כ הנתבע בנגיף הקורונה, אשר התקבלה.

12. בתאריך 20.12.20  ניתנה החלטת בית המשפט ולפיה על הנתבע להעביר לב"כ התובעת את הסרטונים באותו היום וזאת באופן שיאפשר עיון בהם שאם לא כן יישקל חיובו בהוצאות.

13. הנתבע לא עשה כן ולא המציא את הסרטונים לעיונה של ב"כ התובעת וזאת עד מועד כתיבת שורות אלו, חרף החלטות מפורשות של בית המשפט.

14. לאור זאת הגישה התובעת בתאריך 15.4.21 בקשה נוספת, חמישית במספר, למחיקת כתב הגנתו של הנתבע וחיובו בהוצאות לאור התנהלותו של הנתבע, אשר למעשה גורמת להעדר אפשרות לניהול התיק.

דיון והכרעה:

המסגרת הנורמטיבית:

15. בתקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי , התשע"ט -2018 נקבע כי על בעלי הדין ובאי כוחם מוטלת חובה שלא "לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זה פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או להטריד בעל דין..."

בהתאם, נקבע בתקנה 42 כי אם: "סבר בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט רשאי הוא מטעם זה בלבד, למחוק את כתב טענותיו כולו או מקצתו."

16. גם בתקנה 60 (א) ישנה הוראה דומה: "הליכי גילוי ועיון נאותים מהווים תנאי בסיסי לקיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן; סבר בית המשפט שבעל דין לא קיים כראוי את חובתו לפי פרק זה, רשאי הוא לחייבו באופן מיידי בהוצאות ובמקרים מיוחדים אף למחוק את כתבי טענותיו".

17. עוד נקבע בתקנה 60 (ג) כי: "בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), בעל דין שאינו מגלה מסמך שיש לגלותו או שאינו נענה לדרישה לעיין במסמך שגילה, לא יהיה רשאי להגיש את המסמך כראיה מטעמו באותה תובענה, אלא ברשות בית המשפט לאחר שנוכח לדעת כי היה לבעל הדין הצדק סביר למחדלו, ואם מדובר במסמך המזיק לעניינו של בעל הדין רשאי בית המשפט להורות על מחיקת כתב התביעה או כתב ההגנה, לפי העניין, ואם לא הורה כן, יורה על חיובו בהוצאות זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן".

18. הוראות אלו חלות גם כאשר עסקינן בהליך בסדר דין מהיר ודומה כי יש להחילן ביתר שאת בשל אופיו של ההליך, אשר הדגש בו מושם על מהירותו ויעילותו של הדיון.

ר' תקנה 79 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי: "תקנה פרק ט' למעט תקנה 59(ב), לא יחול על תובענות בדיון מהיר ואולם, לא צירף בעל דין מסמך כאמור בתקנת משנה (א)(2), תחול לגביו תקנה 60 בשינויים המחויבים".

19. לעניין זה יפה הפסיקה אליה הפנתה ב"כ התובעת בסיכומיה, אשר ניתן לראות בה "סנונית ראשונה" להחלת תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (ר' בין היתר ת.א. 15063-05-18 פרטוק נ' בר כהן [פורסם במאגרים] ניתן ביום 13.1.21.

20. שם נדון מקרה אשר נסיבותיו דומות עד למאוד לענייננו, בהן הנתבעת נמנעה שוב ושוב מלהעביר לעיונו של התובע מסמכים והקלטות אשר נטען על ידיה כי מצויים ברשותה וזאת חרף בקשות והחלטות רבות שניתנו על ידי בית המשפט בעניין זה. לפיכך הורה בית המשפט על מחיקת כתב ההגנה תוך חיוב הנתבעת בהוצאות התובע.

מן הכלל אל הפרט:

21. לאחר שעיינתי בבקשות התובע ובתגובות/הודעתיו הלאקוניות של הנתבע, סבורני כי המקרה דנן נמנה על המקרים המיוחדים המצדיקים מחיקת כתב ההגנה.

22. הנתבע קיבל אינספור הזדמנויות להסיר מחדלו באי המצאת הסרטונים לעיונה של התובעת ולא עשה וזאת ללא כל צידוק סביר ולמעשה ללא צידוק כלל.

23. בכך גרם הנתבע לעינוי דין לתובעת שהינה אישה קשישה בת 81 , כך שערב דיון ההוכחות אנו מצויים ללא תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, שלא ניתן להגישם ללא השלמת הליכי הגילוי והעיון.

24. לאור האמור לעיל אני מורה על מחיקת הגנתו של הנתבע לאלתר, על כל המשתמע מכך ועל חיובו של הנתבע בהוצאות התובעת בסך של 3,000 ₪ בגין בקשה זו.

25. כפועל יוצא מהעדר הגנה יש ליתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבע. התובעת תגיש פסיקתא לחתימתי.

 

ניתנה היום, ד' אייר תשפ"א, 16 אפריל 2021, בהעדר הצדדים. 

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן